İtiraz ve Şikayetler - METES
İtiraz ve Şikayetler

1. UYGULAMALAR
1.1. İtiraza konu olabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır:
• Başvuru şartlarına uygunluk
• Sınav süreçleri
• Sınav sonuçları ve belgelendirme kararları
• Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan kararlar
• Belgenin iptal edilmesi, askıya alınması ile ilgili alınan kararlar

1.2. Merkez Personelinin belgelendirme işlemleri ile ilgili (başvuru alma, sınav yapma vb) uygunsuz davranışları, gizlilik, tarafsızlık ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar, belgelendirilmiş kişinin sunduğu hizmet ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bildirilen uygunsuzluklar gibi her türlü durum veya işlem şikayet konusu olabilir.

1.3. Merkez faaliyetlerine yönelik, özel ve tüzel kişilerin itiraz ve şikâyetlerinin olması halinde, İtiraz/Şikâyet Formunu, Merkezin internet sitesinden (www.metes.org.tr) temin edebilir.

1.4. İtiraz ve Şikâyet formları e-posta, faks, elden, veya posta ile merkeze teslim edilir. Bunun dışında sözlü başvurular da ilgili formlara işlenerek kayıt altına alınır.

İtiraz:

1.5. Sınav sonucuna itiraz Belgelendirme kararının açıklanmasından beş (5) gün içerisinde yapılır. İtirazların sonucu en geç beş (5) gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili kişiye bildirilir.

1.6. İşletme Müdürü kuruluşa iletilen itirazları değerlendirerek itiraz komitesinin toplantıya çağrılmasına gerek olup olmadığına karar verir.

1.7. Sınav materyali kontrolü gerektiren durumlarda ASO METES’ten uzman bir personel itirazı değerlendirir. Çözüm bulunamaması durumunda itiraz komitesi toplanır.

1.8. İtiraz sahibi, tatmin olmaması durumunda beş (5) gün içinde yeni bir başvuru formu ile ikinci kez Merkeze başvurabilir.

1.9. Merkez Müdürü durumu değerlendirerek gerektiği hallerde en geç beş (5) gün içerinde İtiraz Komitesince değerlendirilmesini sağlar ve sonucu itiraz sahibine iletir.

1.10. İtiraz sahibi, sonuçlardan memnun olmaması durumunda gerekli hukuki yollara başvurabilir.

1.11. İtiraz Komitesinde yer alacak personel, adayın sınav ve değerlendirme süreçlerinde bulunmamış kişilerden oluşur.

1.12. İtiraz Komitesinin kayıtları ve görüşleri doğrultusunda gerekli görülürse düzeltici faaliyet başlatılabilir.

Şikayet:

1.13. Şikâyetler, Şikâyet formu ile Merkeze yapılır. Merkez Personeli tarafından kayıt altına alınarak, değerlendirilir ve işleme konur.

1.14. Merkezin faaliyetlerine ilişkin yapılacak şikâyetler şikayete konu olan vakanın gerçekleşmesini müteakiben bir (1) ay içerisinde Merkeze iletilmelidir.

1.15. Merkez Müdürü şikâyeti değerlendirir. Gerektiği hallerde şikayetin kayıt altına alınmasından itibaren en geç yedi (7) gün içerinde Şikâyet Komitesince sonuçlandırılmasını sağlar. Komitenin verdiği karardan en geç yedi (7) gün içerinde durum şikâyet sahibine iletir.

1.16. Şikayet komitesinin toplanmasına ihtiyaç duyulmayan hallerde şikayet konusu Merkez Müdürü tarafından sonuçlandırılır. Karardan en geç yedi (7) gün içerinde durum şikâyet sahibine iletilir.

1.17. Şikâyet Komitesinde yer alacak personel, şikayete konu olan süreçlerde bulunmamış kişilerden oluşur.

İtiraz ve Şikayet Formu için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.
> İTİRAZ FORMU
> ŞİKAYET FORMU