İtiraz ve Şikayetler - METES
İtiraz ve Şikayetler

UYGULAMALAR

1.1. İtirazlar; başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

1.2. İtiraza konu olabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır:

Başvuru şartlarına uygunluk
Sınav süreçleri
Sınav sonuçları ve belgelendirme kararları
Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan kararlar
Belgenin iptal edilmesi, askıya alınması ile ilgili alınan kararlar

1.3. Şikâyetler ise 4.1 maddesine ilaveten belgelendirilmiş kişilerin çalıştığı kişi/kuruluş, veya üçüncü taraflarca yapılabilir.

1.4. Şikâyete konu olabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır:

Merkez Personelinin belgelendirme işlemleri ile ilgili (başvuru alma, sınav yapma vb) uygunsuz davranışları,
Gizlilik, tarafsızlık ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,
Belgelendirilmiş kişinin sunduğu hizmet ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bildirilen uygunsuzluklar

1.5. Merkez faaliyetlerine yönelik, özel ve tüzel kişilerin itiraz ve şikâyetlerinin olması halinde, İtiraz/Şikâyet Formunu, Merkezin internet sitesinden (www.metes.org.tr) temin edebilir.

1.6. İtiraz ve Şikâyet formları e-posta ile Sekretaryaya, elden ise merkez personeline teslim edilir. Bunun dışında yazılı (fax/e-posta) veya sözlü başvurular da ilgili formlara işlenerek kayıt altına alınır.

İtiraz ve Şikayet Formu için aşağıdaki tıklayınız.
İTİRAZ FORMU
ŞİKAYET FORMU

İtiraz:

1.7. Sınav sırasında, sınavla ilgili süreç veya sonuçlara yapılan itirazlar, sınav esnasında görevli Sınav yapıcı veya Merkez personeline yapılır. Gerekli inceleme ve değerlendirme o esnada yapılarak itiraz formu ile kayıt altına alınır.

1.8. İtiraz konusuna ilişkin bölümler o sınavı yapan/değerlendiren personel tarafından yeniden değerlendirilir.

1.9. Kararlara itiraz iki (2) gün içerisinde yapılır. İtirazların sonucu en geç iki (2) gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili kişiye bildirilir.

1.10. İtiraz sahibi, tatmin olmaması durumunda iki (2) gün içinde yeni bir başvuru formu ile ikinci kez Merkeze başvurabilir.

1.11. Merkez Müdürü durumu değerlendirerek gerektiği hallerde en geç iki (2) gün içerinde İtiraz Komitesince değerlendirilmesini sağlar ve sonucu itiraz sahibine iletir.

1.12. İtiraz Komitesinde yer alacak personel, adayın sınav ve değerlendirme süreçlerinde bulunmamış kişilerden oluşur.

1.13. Yeniden memnuniyetsizlik olması durumunda İtiraz sahibi gerekli hukuki yollara başvurabilir.

1.14. İtiraz Komitesinin kayıtları ve görüşleri doğrultusunda gerekli görülürse düzeltici faaliyet başlatılabilir.

Şikâyet:

1.15. Şikâyetler, Şikâyet formu ile Merkeze yapılır. Merkez Personeli tarafından kayıt altına alınarak, değerlendirilir ve işleme konur.

1.16. Merkez Müdürü durumu değerlendirerek gerektiği hallerde en geç iki (2) gün içerinde Şikâyet Komitesince değerlendirilmesini sağlar ve sonucu en geç yedi (7) gün içerinde şikâyet sahibine iletir.

1.17. Şikâyet Komitesinde yer alacak personel, şikayete konu olan süreçlerde bulunmamış kişilerden oluşur.