aaaaaaaa  Sınav Yapıcılar Tarafsızlık Beyanı - METES
Sınav Yapıcılar Tarafsızlık Beyanı

Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi ile yapılan çalışmalarda geçerli olan tüm kurallara ilişkin bilgi edindiğimi ve hizmetimi bu kurallarla tam uyumlu, dürüst, adil ve tarafsız bir biçimde yerine getireceğimi taahhüt eder; çalışma sürecinin sonuçlarından kazanç sağlayacak hiçbir tarafla herhangi bir ilişkim bulunmadığını ve herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığımdan şüphe duyulmasına neden olacak hiçbir olay ya da durumun söz konusu olmadığını beyan ederim.

Sınav sürecinde tarafıma açılmış bilgi, belge, sınav soruları ve sınav materyallerinin gizliliğini korumayı, edindiğim gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgilere görevim sırasında ve sonrasında üçüncü şahısların erişmelerine izin vermeyeceğimi hiç kimseye açıklamayacağımı ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde hareket edeceğimi, son iki yılda eğitim/öğretim faaliyetlerinde doğrudan veya dolaylı olarak bulunduğum kişilerin sınav ve değerlendirme işlemlerinde bulunmamayı taahhüt ederim.

Bu konuda şahsımdan kaynaklanan ihmal veya kusur sonucu ASO METES Merkezinin veya çalışmadan yararlanacak olanların uğradıkları zararlar nedeniyle açacakları davalarda hükmedilecek maddi ve manevi tazminatların tarafıma rücu edileceği ve hakkımda uygulanacak cezai müeyyidelerin bilgisine sahip olduğumu beyan ederim.