Başvuru ve Kayıt İşlemleri - METES
Başvuru ve Kayıt İşlemleri

BAŞVURU KILAVUZLARI

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
Yazılı Sınav Başarı Belgesi İçin Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
Muayene Elemanı Başarı Belgesi İçin Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.BAŞVURUDA BULUNACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Öncelikle Sınavına girmek istediğiniz Belgelendirme Programı hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Bunun için;
> Merkezimiz personelinden, merkezin bu konudaki basılı materyallerinden,
> Merkezimizin (www.metes.org.tr) internet sitesinden,
> MYK’nın (www.myk.gov.tr) İnternet sitesinden faydalanabilirsiniz.

Sınavına girmek istediğiniz Belgelendirme Programını ve belirledikten sonra İnternet sitemizden veya merkezimizden elde edeceğiniz form dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Gerekli diğer evraklarla birlikte başvuru formunun eksiksiz doldurulup ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

Sınavlara Girecek Adaylar;

1 Adet Başvuru Belgesi (Eksiksiz Doldurulmuş ve Islak İmzalı)
1 Adet Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport Fotokopisi)
1 Adet Vesikalık Fotoğraf

ile başvuruda bulunacaklardır.


PERİYODİK MUAYENE ELEMENLARI EĞİTİM VE YAZILI SINAV BAŞARI BELGESİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

Yazılı Sınav Başarı Belgesi için talepte bulunanların öncelikle;
Makine veya Elektrik veya Elektrik-Elektronik veya Mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yüksek öğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Bu şartı taşıyan ve belgelendirme talebinde bulunacak kişiler;
1 (Bir) Adet Merkezimizden, İrtibat Ofisimizden veya İnternet Sitemizden elde edilerek, eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalanmış başvuru formu.
1 (Adet) Öğrenim Belgesi Örneği/Fotokopisi
2 (İki) Adet Fotoğraf,
1 (Bir) Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile
Başvuruda bulunabilirler.


MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

1. Yazılı Sınav Başarı Belgesi
(Belgenin geçerlilik süresi, belge düzenleme tarihinden itibaren 18 aydır. Geçerlilik süresi sona ermiş belge ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.)
2. En az 100 (Yüz) adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını kanıtlayan belge.
(Tebliğde belirtilen esaslara göre; Muayene Elemanı Adayının asansör periyodik kontrolüne katılımı, Muayene Elemanının yanında en fazla 1 (Bir) aday olacak şekilde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu esasa uygun olmayan kontrol belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır)

3. Merkezimizden, İrtibat Ofisimizden veya İnternet Sitemizden elde edilerek, eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalanmış başvuru formu.

4. 2 (İki) Adet Fotoğraf,

5. 1 (Bir) Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile
Başvuruda bulunabilirler.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABULÜ

1. ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesinde / Belgelendirme Programında / Belgelendirme Faaliyetlerinde yer alanlar (görevli ve çalışıyor durumda olanlar) Belgelendirme Başvurusu yapamazlar. Bunların kayıtları yapılamaz. Sınavlara alınamazlar.
2. Adaylar, belgelendirme süreci ile ilgili bilgilendirilir. Belgelendirme talebinde bulunan kişilerin başvurusu, aday taahhütnamesi ve iletişim bilgileri teslim alınır. Başvurular Merkezin internet sitesinden Online olarak veya şahsen yapılabilir. Talep edilmesi halinde başvurunun alındığına dair bir belge düzenlenerek başvuru sahibine verilir.
3. Başvuru Formu ve diğer evraklar incelenerek yeterliliklerde öngörülen kriterlere göre uygunluk değerlendirilmesi yapılır. Başvurusu uygun bulunanların “Yeterlilik Belgesi Aday Başvuru Formu“ imzalanarak onaylanır. Başvurusu uygun bulunmayanlar için gerekçenin yer aldığı “Başvuruları Uygun Bulunmayanlara İlişkin Değerlendirme Formu“ düzenlenir.
4. Başvurusu uygun bulunmayanların başvuru evrakları, gerekçenin de belirtildiği bir yazı ekinde başvuru sahibine iade edilir. Teslim edilen evrakların birer örneği muhafaza edilir.
5. Her adayla iletişim sağlanarak başvuruları uygun bulunanlara sınav hizmetleri bedelinin yatırılacağı banka hesabı ve tarih hakkında bilgilendirilir. Eksik evrakı olanlara eksik evrakın ne olduğunu, en son hangi tarihe kadar teslim etmesi gerektiği, sınav hizmetleri bedelinin yatırılacağı banka hesabı ve tarih hakkında bilgi verilir.
6. Başvuruları uygun bulunan, evrakları tamamlanan ve sınav hizmetleri bedelini yatıran başvuru sahiplerinin “Aday Kütük/Kayıt Belgesi”ne kaydı yapılır. Aday Kütük/Kayıt Belgesindeki numara bundan sonraki belgelendirme sürecinde ve sonrasında aday numarası olarak kullanılır.
7. Herhangi bir sebeple belgelendirme süreci dışına çıkarak kayıtları iptal edilen kişiler yeniden başvurdukları takdirde yeniden numara verilerek aday kayıt defterine kayıt edilirler.
8. Başvuruları uygun görülmeyenler, eksik evrakı olanlar ve sınav hizmetleri bedelini yatırmayanların kayıtları yapılmaz. Sınavlara alınmazlar.
9. Başvurusu kabul edilerek kayıtları yapılan adaylar sınavlara alınırlar. Sınav süreci başladıktan sonra başvuru formunda belirtilen Ulusal Yeterlilik veya Yeterlilik Birimleri değiştirilemez.
10. Başvuru sahipleri, sınava ilişkin bilgileri MYK Web Portalına girilmeden önce başvurularını iptal edebilirler. Başvurularını iptal eden adayların ödedikleri başvuru ücretleri bildirecekleri banka hesaplarına 7(Yedi) gün içerisinde iade edilir. Başvuru iptalleri başvuru sahiplerinin ıslak imzalı dilekçeleri ile gerçekleştirilir. İkiden fazla başvuru iptali yapan adayların daha sonraki mücbir sebepler dışında yapacakları başvuru iptallerinde başvuru ücretleri iade edilmez
11. Kayıtlarda ilan edilen /güncel fiyat tarifesi uygulanır. Herhangi bir şekilde ücret tarifesine uygun olmayan değerde gerçekleştirilmiş ödemeler kayıt tarihinde geçerli olan değerlere göre ilave alınmak ya da iade etmek suretiyle düzeltilir.

 


BAŞVURU SAHİBİNİN HAKLARI

Merkezin belgelendirme faaliyetleri kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirilme Başvurusunda bulunabilir.

Başvuru sahipleri, sınava ilişkin bilgileri MYK Web Portalına girilmeden önce başvurularını iptal edebilirler. Başvurularını iptal eden adayların ödedikleri başvuru ücretleri bildirecekleri banka hesaplarına 7 (Yedi) gün içerisinde iade edilir.
(Başvuru iptalleri başvuru sahiplerinin ıslak imzalı dilekçeleri ile gerçekleştirilir. İkiden fazla başvuru iptali yapan adayların daha sonra yapacakları başvuruları kabul edilmez)

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) kabul edilen Ulusal Yeterlilik esaslarına, Türk Akreditasyon Kurumu’nca (TÜRKAK) yapılan akrediteye esas olan standardın gerekleri çerçevesinde uygulanan prosedürlere uygun olarak sınavlara girebilir.

Yasalar çerçevesinde uygulanan ulusal veya uluslararası teşviklerden yararlanabilirler.

İlk girdiği performans sınavında başarısız olan adaylardan ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınava girebilirler. (Dördüncü ve sonrasındaki sınavlara giren adaylardan girdikleri her yeterlilik birimi için ücret tarifesinde belirtilen miktarlarda ilave ücret alınır)

Girdikleri teorik sınavlarda başarısız olan adaylar, ilk sınav tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde ilave sınav ücreti ödemeden ücretsiz olarak teorik sınava girebilirler. (Bir yıllık süre sonunda sınavlara giren adaylardan girdikleri her yeterlilik birimi için ücret tarifesinde belirtilen miktarlarda ilave ücret alınır)

MYK’nın ve merkezin internet sitesinde belirtilen şartlara ve oranlara göre sınav ücretlerine uygulanan grup indiriminden yararlanabilirler.

Başvuru, Sınavlar, Ölçme Değerlendirme, Belgelendirme, Gözetim vb. tüm belgelendirme süreçlerinde uygulanan işlem hakkında kişi veya içerik bazında itiraz ve şikayette bulunabilir.

Belgelendirme süreçlerinde şahsı ile ilgili ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve sonuçları hakkında konularda internet, telefon veya şahsen görüşmek suretiyle bilgi edinebilir.

Sınav ortamlarında kendilerini olumsuz yönde etkileyen şartların (gürültü, aydınlatma, havalandırma, uygun olmayan kullanılan araç-gereç vb) düzeltilmesi/değiştirilmesi talebinde bulunabilir.

Okuma yazma bilmeyen adaylar ile görme engelli adaylar görevlendirilen kişilerce soruların okunması suretiyle sınav olabilirler.

Türkçe bilmeyen adaylar yeminli tercüman tarafından tercüme edilen sınav materyalleri üzerinden ve sınav esnasında ilgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde yeminli tercüman kullanılarak sınav olabilirler.

İşitme engelli adaylar yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla sınavlara girebilirler.

Sahip oldukları MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Europass Sertifika Ekine sahip olmak üzere Merkezimize talepte bulunabilirler.